Skoči na glavno vsebino

 KATALOG INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE

 

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

 1. Naziv zavoda:    Osnovna šola Mozirje

Šolska ulica 23

3330 Mozirje

telefon: 03 839 27 30

telefaks: 03 839 27 40

e-pošta: o-mozirje.ce@guest.arnes.si

 

 1. Odgovorna oseba:  Petra Klepec, univ. dipl. psihologinja, ravnateljica 
 1. Datum prve objave kataloga: 15. 5. 2008 
 1. Datum zadnje spremembe: 14. 4. 2023           
 1. Katalog je dostopen: v tajništvu šole in na spletnem naslovu : https://www.os-mozirje.si/ 
 1. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije:

  (45. člen  Zakona o medijih Zmed-A)

ravnateljica: Petra Klepec

telefon: 03 839 27 33

e-pošta: petra.klepec@os-mozirje.si

 

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 1. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

 

Davčna številka:                                 86633619

Matična številka:                                5088950000

Šifra dejavnosti:                                 85.200

Št. TRR:                                               01279-6030670897

 

 

Ravnateljica Petra Klepec 03 839 27 33
Pomočnica ravnateljice Rozika Kanjir 03 839 27 46
Vodja PŠ Šmihel Rozalija Acman 03 5831 492
Tajnica VIZ Klavdija Šemenc 03 839 27 30
Računovodkinja Irena Šuligoj 03 839 27 44
Šolska psihologinja Mateja Janet 03 839 27 43
Šolska socialna delavka Silva Dešman 03 777 00 92
Logopedinja Marija Novak  
Računalnikar – org. informacijske dejavnosti Borut Lončar 03 839 27 46
Knjižničarka Janja Irman Kolar 03 839 27 41
Hišnik

Dušan Pesan

Anton Čopar

03 839 27 42
Kuhinja

Blaž Finkšt

Magdalena Škruba

Rok Jakob

Saša Poljanšek

03 839 27 42
Vodja šolske prehrane Blaž Podrižnik 03 839 27 45
Čistilke

Helena Hribernik

Anica Napotnik

Silva Poljanšek

Jasmina Pernovšek

Martina Vanovšek

03 839 27 30
gospodinjec – Šmihel Bernarda Pačnik 03 5831 492

 

 

ORGANI ZAVODA

 

Ravnateljica Petra Klepec
Svet šole:

trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki

staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda

predsednica: mag. Tinkara Verbuč Rosenstein

Svet staršev

predstavniki staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ Mozirje

predsednica: Katja Rakun

Strokovni organi:

–        Učiteljski zbor

–        Razredni učiteljski zbori

–        Oddelčni učiteljski zbori

–        Razredniki

 

vsi strokovni delavci šole

strokovni delavci posameznega razreda

strokovni delavci posameznega oddelka

razredniki posameznih oddelkov

 

   

 1. DELOVNA PODROČJA

 

a/ Osnovnošolsko izobraževanje

Izvaja se po veljavnih predpisih in sprejetih letnih programih dela, in sicer:

 • osnovno šolsko splošno izobraževanje
 • osnovnošolsko izobraževanje z nižjim izobrazbenim standardom

 

b/ Druga oskrba z jedmi

 • zagotavljanje malice in kosil otrokom v šoli

 

c/ Drug kopenski potniški promet

 • dejavnost šolskih prevozov

 

Poleg matične šole imamo še eno podružnično šolo, in sicer v Šmihelu nad Mozirjem. Podatki o podružnični šoli so dosegljivi na spletnem naslovu šole.

 

 

 1. KATALOG JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

 

a/ Osnovnošolsko izobraževanje 

 • izobraževanje učencev po programu devetletne osnovne šole  in
 • po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
 • izdaja javne listine – spričevalo

 

b/ Upravni, sodni in zakonodajni postopki

 • vpis učencev v prvi razred
 • vpisi učencev iz drugih šol
 • prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode
 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo iz drugih držav)
 • izrekanje vzgojnih ukrepov
 • napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • napredovanje delavcev v plačilne razrede
 • zaposlovanje delavcev
 • imenovanje ravnatelja
 • reševanje pritožb staršev
 • reševanje pritožb zaposlenih
 • prekrškovni postopki (po 102. členu Zakona o osnovi šoli, Ur. l. RS št. 81/2006 in spremembe) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev

 

c/ Seznam sprejetih dokumentov in načrtov za področje delovanje zavoda

 

 

d/ Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga zavod

 • Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco.

e/ Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

 

f./ Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja

 • Kronika šole – matične šole in podružnične šole
 • Šolske publikacije
 • Izbirni predmeti
 • Urniki
 • Šolski koledar za posamezno šolsko leto

 

g/ Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega         

    področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

 

notranji predpisi:

 • Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje
 • Pravila Osnovne šole Mozirje
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Mozirje
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Mozirje
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Požarni načrt
 • Evakuacijski načrt
 • Načrt integritete
 • Pravilnik o ravnanju z darili v Osnovni šoli Mozirje
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o popisu
 • Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
 • Poslovnik o delu sveta zavoda Osnovne šole Mozirje
 • Poslovnik o delu Sveta staršev
 • Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v svet šole
 • Hišni red Osnovne šole Mozirje
 • Vzgojni načrt OŠ Mozirje
 • Pravila šolskega reda OŠ Mozirje
 • Pravila o šolski prehrani
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in dodelitvi statusa učencem Osnovne šole Mozirje
 • Pravila o delovanju in organizaciji šolskega sklada OŠ Mozirje
 • Pravilnik o prepovedi kajenja in dela pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih substanc in o ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti delavcev na delu v Osnovni šoli Mozirje
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobing) in za preprečevanje izvajanja drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene ter za odpravo posledic v Osnovni šoli Mozirje
 • Knjižnični red knjižnice Osnovne šole Mozirje
 • Prometno – varnostni načrt OŠ Mozirje
 • Načrt prezračevanja v OŠ Mozirje
 • Protokol samotestiranja na OŠ Mozirje

 

Državni predpisi

 

 

  Predpisi  EU

 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA,   

       S KATERIMI ŠOLA RAZPOLAGA

 

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu   https://www.os-mozirje.si/ ob vsakem času. 

Informacije  so fizično dostopne tudi v delovnem času na sedežu šole. 

 

Petra Klepec, univ. dipl. psihologinja,

r a v n a t e l j i c a

 

 

Dostopnost